top of page
Search
  • Writer's pictureJirawat Tangpanitanon

วิวัฒนาการของควอนตัมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกเป็นหนัง Sci-Fi

ย้อนไปเมื่อปี ค.ศ. 1982 นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล ริชาร์ด ไฟน์แมน เสนอว่าถ้าเราต้องการทำความเข้าใจธรรมชาติ เราควรมีคอมพิวเตอร์ที่ทำโดยการเรียงอะตอมเป็นตัวๆ และนำคุณสมบัติเชิงควอนตัมมาใช้

สมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์หาว่าไฟน์แมนนั้นเพ้อเจ้อ เพราะคิดว่าการควบคุมอะตอมเป็นตัวๆ นั้นเป็นไปไม่ได้ อ่านต่อ

270 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page